Algemene Voorwaarden Kleine Ondernemers Website

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Kleine Ondernemers Website en haar Klant voor het leveren van een Website en eventuele bijbehorende of soortgelijke diensten en producten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de Klant uitgesloten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden altijd aan de Klant beschikbaar gesteld.

 

Artikel 1. Definities

De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben in deze Algemene Voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud de volgende betekenissen:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Kleine Ondernemers Website en haar Klant(en) voor het leveren van een Website en eventuele bijbehorende diensten en producten.
 2. Bedenktijd: de wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. CMS: Content Management Systeem. Het systeem achter de Website die het mogelijk maakt om de gehele Website en de inhoud ervan, op een gemakkelijke wijze aan te passen.
 4. Content: Inhoud dat op de Website kan geplaatst worden zoals teksten, video’s en andere soorten informatie.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Domein(naam): een Domeinnaam of Domein bestaat uit een unieke naam en een Domeinextensie die refereert naar een locatie op het internet.
 7. Domeinextensie: de gedeelte van een Domein achter de punt (bijvoorbeeld .nl of .com).
 8. Hosting: de fysieke ruimte op een Server waar er informatie en bestanden worden opgeslagen. De Hosting is een dienst die het mogelijk maakt dat een Website of een applicatie in verbinding staat met het internet.
 9. Klant: de wederpartij met wie KOW een overeenkomst aangaat.
 10. Server: de plek of ruimte (een computer) waar de Website en alle bijbehorende Content opgeslagen is.
 11. Website: een bij elkaar behorende verzameling van pagina’s op het internet.

 

Artikel 2. Identiteit van Kleine Ondernemers Website

Kleine Ondernemers Website is een handelsnaam en merk eigendom van Trading Dept, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Kleine Ondernemers Website, verder genoemd als KOW, is gericht op het leveren van Websites en gerelateerde producten en diensten aan derden tegen betaling, zulks in de breedste zin des woords.

 • Handelsnaam: Kleine Ondernemers Website
 • Hoofdbedrijf: Trading Dept.
 • Adres: Ellermanstraat 15H, 1114 AK Amsterdam
 • E-mailadres: info@kleineondernemerswebsite.nl

 

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Een bestelling vindt plaats zodra het bestelformulier op de Website van KOW door de Klant is ingevuld en er een bevestiging wordt ontvangen door zowel de Klant als KOW zelf. KOW zal op elke bestelling reageren door middel van een e-mail met bevestiging van ontvangst. Een tweede e-mail met eventuele acceptatie van de bestelling samen met de overeenkomst zal binnen vijf werkdagen volgen.
 2. KOW heeft het recht om een bestelling te weigeren of deze te laten uitvoeren door een derde partij.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft de Klant kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de artikelen die in deze Algemene Voorwaarden staan beschreven. KOW behoudt zich het recht om elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 4. Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Elke offerte is vrijblijvend tenzij anders vermeld. KOW heeft het recht elke offerte eventueel te wijzigen en aan te passen.
 6. Een overeenkomst is gesloten indien de Klant niet opzegt binnen de wettelijke opzegtermijn van 14 dagen of de overeenkomst schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd vóór het verstrijken van de einddatum. Gesloten overeenkomsten zijn bindend.

 

Artikel 4. Duur en opzegging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde contractduur/looptijd als beschreven in de overeenkomst. Na afloop van de looptijd wordt de overeenkomst automatisch telkens met één jaar verlengd. De Klant heeft het recht om dit te weigeren en zijn/haar website over te plaatsen naar een ander leverancier. De minimale opzegtermijn hiervoor is één maand voor het termijn van verstrijken en dient schriftelijk te gebeuren.
 2. De Klant heeft het recht op een wettelijke opzegtermijn van 14 dagen. Dit is geldig vanaf moment van bestellen. Wanneer het telefoongesprek binnen twee weken plaatsvindt en er vervolgens gebruikt wordt gemaakt van de diensten, zoals het bouwen van een website, dan is deze wettelijke opzegtermijn niet meer geldig. Indien de Klant er dan nog voor kiest om de overeenkomst op te zeggen, zijn we genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen. Hierbij zal een uurtarief van € 30,- per uur aangehouden worden.
 3. De overeenkomst mag door geen van de partijen eenzijdig beëindigd worden nog voordat de looptijd is verstreken tenzij er een bijzondere opzeggingsgrond geldt beschreven als:
  1. Klant komt zijn/haar verplichtingen niet na;
  2. Klant heeft faillissement aangevraagd;
  3. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
  4. Klant beëindigd of liquideert zijn/haar bedrijf.
 4. Bij beëindiging of ontbindingen van de overeenkomst zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien de Klant de overeenkomst ontbindt blijven reeds gefactureerde bedragen verschuldigd en kunnen reeds besteden uren en kosten aan de Klant verrekend worden.
 5. Na beëindiging van de overeenkomst heeft KOW het recht om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of de toegankelijkheden van de Klant op te heffen.

 

Artikel 5. Uitvoering en oplevering

 1. KOW streeft ernaar om de gemaakte afspraken conform deze Algemene Voorwaarden en volgens haar beste kunnen uit te voeren.
 2. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. KOW kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het opleveren na verstrijken van de leveringstermijn. KOW belooft haar best te doen om de gemaakte afspraken te leveren binnen de overeengekomen termijn.
 3. KOW heeft het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. Deze Algemene Voorwaarden blijven ook dan van toepassing. Indien er voor deze werkzaamheden extra kosten in rekening treden, zal de Klant ruim van te voren op de hoogte worden gesteld en heeft de Klant het recht om deze werkzaamheden te weigeren.
 4. Na het plaatsen van een bestelling zal de Klant telefonisch benaderd worden door KOW op een van de aangegeven data.
 5. Indien de Klant al beschikt over een bestaande Website is de Klant verplicht alle benodigde informatie te leveren die nodig is om een overstap mogelijk te maken.
 6. KOW streeft er altijd naar om de Website zoveel mogelijk conform de huisstijl van Klant in te richten.
 7. Indien de concept Website af is, ontvangt de Klant een opleverings bericht met een link om de concept Website in te zien. De Klant heeft dan één week de tijd om eventuele aanpassingen en opmerkingen door te geven. Indien het technisch mogelijk is, zullen de aanpassingen verwerkt worden en wordt de aangepaste Website opgeleverd volgens afgesproken datum. Na aanpassing geldt de Website als geaccepteerd en zullen eventuele extra aanpassingen gefactureerd worden aan de Klant. De Klant zal vooraf hiervan op de hoogte worden gesteld en heeft de Klant het recht om dit te weigeren.
 8. Indien de Klant niet binnen één week reageert en een verzoek tot aanpassing indient, geldt de concept Website als geaccepteerd. Alle wijzigingen die na acceptatie worden doorgevoerd, hetzij op verzoek van de Klant of door andere omstandigheden, worden als meerwerk beschouwd en kunnen doorgefactureerd worden aan de Klant. Voor meerwerk geldt een kortingstarief van € 20,- per uur.
 9. Indien de Klant kiest voor de “Content door KOW”, zal KOW de afgesproken teksten en foto’s leveren en plaatsen op de Website. Zie voor eventuele intellectueel eigendomsrechten artikel 7.

 

Artikel 6. Dienstverlening

 1. Na de oplevering van de Website heeft de Klant recht tot een redelijk niveau van Klantondersteuning. Onder andere bestaat deze ondersteuning uit het geven van voorlichting over de werking van het CMS en/of andere vragen met betrekking hierop.
 2. KOW is 24/7 elektronisch beschikbaar voor een redelijk niveau van Klantondersteuning. Indien de Klant heeft gekozen voor alles-in-één websitepakket 3, dan heeft de Klant ook een supportcontract afgenomen. Hierin draagt KOW namens de Klant zorg voor gewenste aanpassingen aan de website.
 3. KOW  heeft het recht om bepaalde gevraagde wijzigingen van de Klant niet uit te voeren.
 4. KOW heeft het recht toegang tot en de bereikbaarheid van de Website van de Klant te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor werkzaamheden als onderhoud. KOW zal haar uiterste best doen om dit proces zo spoedig mogelijk te laten verlopen maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade die door deze werkzaamheden ontstaan.

 

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al hetgeen geleverd door KOW, berust bij KOW en/of bij haar partners/licentiegevers.
 2. Gedurende de overeenkomst verleent KOW een niet-exclusief recht om hetgeen geleverd door KOW te gebruiken. KOW is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of te verwijderen. De Klant kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
 3. Indien nodig kan KOW (technische) maatregelen nemen voor de bescherming van de diensten en/of producten. Het is de Klant niet toegestaan om deze maatregelen te ontwijken of te verwijderen, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant belooft volledig mee te werken om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder verklaart de Klant alle benodigde gegevens voor de levering van de diensten en producten beschikbaar te stellen aan KOW.
 2. De Klant verklaart alle gegevens volledig waarheidsgetrouw te leveren.
 3. De Klant vrijwaart KOW volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding.
 4. De Klant mag de overeenkomst niet overdragen aan derden tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door KOW.
 5. Beide partijen dienen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte te houden als er enige wijzigingen voordoen in bedrijfsgegevens als; naam, adres, telefoonnummer en bank- en btw-nummers.

 

Artikel 9. Gedragsregels en notice/takedown

 1. Het is verboden om met de gebruikmaking van de producten en/of diensten aangeboden of geleverd door KOW, de Nederlandse Wetgeving te schenden en om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is verboden om door het gebruikmaken van de producten en/of diensten aangeboden of geleverd door KOW, materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  1. men kan opvatten als of aanmoedigend kan zijn tot; smadelijk, discriminerend, racistisch, haatzaaiend, lasterlijk en beledigend;
  2. enig vorm van pornografie bevatten of anderen helpen dergelijke materialen te vinden;
  3. enig vorm van inbreuk maken op rechten van anderen of toegang verschaffen tot inbreukmakend Content als torrents of andere verwijzingen;
  4. enig vorm van kwaadwillende Content bevatten als virussen of toegang verschaffen tot dergelijk materiaal.
 3. De Klant mag op geen enkele wijze de producten en/of diensten van KOW gebruiken om schade toe te brengen aan anderen of diensten en/of producten van anderen.
 4. Bij het constateren van een overtreding van hetgeen vermeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel of het ontvangen van een klacht, zal KOW de Klant op de hoogte stellen hiervan en zal vervolgens met de Klant overleggen om dit probleem z.s.m. op te lossen. Tot die tijd zal de betreffende overtreding geblokkeerd worden, zonder dat hetgeen definitief verwijderd wordt (indien dit technisch gezien niet mogelijk is, zal er een back-up worden gemaakt).
 5. Bij het onophoudelijk schenden van hetgeen vermeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel of wanneer de Klant niet reageert binnen een halve dagdeel, heeft KOW het recht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om deze schendingen tegen te gaan ofwel te voorkomen. Enige kosten die hierdoor ontstaan kunnen en zullen verrekend worden op de Klant.
 6. KOW zal er altijd naar streven om zo zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na eventuele klachten over de Klant. Echter kan KOW niet aansprakelijk gehouden worden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.  

 

Artikel 10. Prijzen en betalingen

 1. Bij overeenkomst is de Klant verplicht de overeengekomen prijs te betalen voor de bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn gesteld in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zie voor de geldende prijzen de klantovereenkomst.
 2. Als een offerte of een prijs is gebaseerd op gegevens die zijn doorgegeven door de Klant en het blijkt dat deze gegevens onjuist zijn, heeft KOW het recht om de offerte of de prijzen aan te passen, zelfs als de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. De (maandelijkse) kosten zullen door middel van een automatische incasso afgeschreven worden vanaf de opgegeven bankrekening. Voor de betaling van de kosten voor de ontwerp van de website zal de Klant twee weken na de interview, een factuur met een betaallink ontvangen. Via deze betaallink kunnen de kosten voor de website betaald worden en wordt de automatische incasso geactiveerd. De automatische incasso’s worden uitgevoerd door PayPro B.V. . PayPro B.V. is de vergunninghoudende betaaldienstverlener die namens de KOW de incasso-opdrachten zal uitvoeren. Hun gegevens zijn als volgt:
  1. Naam: PayPro BV
  2. Adres: Emmaplein 1
  3. Postcode: 9711 AP
  4. Woonplaats: Groningen
  5. Land: Nederland
  6. Incassant ID: NL06ZZZ503992920000
 4. Indien het gaat over een maandelijkse overeenkomst, heeft KOW het recht om de tarieven na verloop van het eerste termijn, op elk moment te wijzigen.

 

Artikel 11. Aanvraag, aankoop en overdracht van Domeinnamen

 1. Als de Klant niet beschikt over een Domeinnaam zal KOW de gewenste Domeinnaam registreren voor de Klant. De aanvraag, toekenning en gebruik van de Domeinnaam is afhankelijk en onderworpen aan de regels, en dus ook de procedures, van de instantie waar de Domein wordt geregistreerd. Hierdoor kan KOW geen garantie bieden dat de gewenste Domeinnaam succesvol geregistreerd wordt, tenslotte gaat de instantie over de toekenning van de desbetreffende Domeinnaam. KOW is hierbij alleen een bemiddelaar.
 2. Een factuur voor registratiekosten kan niet aanschouwt worden als bevestiging van registratie. Alleen een bevestiging van KOW is een geldende bevestiging voor het registreren van de Domeinnaam.
 3. Indien de Klant zich niet houdt aan deze overeenkomst of zich wanpresteert, heeft KOW het recht om de Domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen. Wanneer de Klant langere tijd in gebreke blijft heeft KOW het recht om de Domeinnaam van de Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 4. Indien de Klant al reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor de te verlenen diensten, is het noodzakelijk dat de Klant, in het kader van de overeenkomst, deze overdraagt aan KOW. KOW zal zorgen voor de volledige overdracht en verhuizing van de Domeinnaam.

 

Artikel 12. Hosting

 1. Zolang de overeenkomst voortduurt, zal de Hosting van de Klant geregeld en verleend worden door KOW op haar eigen Servers. KOW zal deze Servers en de Hosting zo goed mogelijk beschermen en beveiligen tegen onbevoegden.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. KOW kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor:
  1. schade geleden door in goed vertrouwen genomen maatregelen waarvan is gebleken dan deze ten onrechte zijn opgelegd;
  2. schade die is ontstaan door de onbeschikbaarheid van de diensten, verloren gegevens en door het ontbreken van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
  3. indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. KOW kan alleen aansprakelijk worden gesteld als in de uitvoering of nakoming van de overeenkomst er duidelijke gebreken zijn. De Klant dient dan KOW schriftelijk in gebreke te stellen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving bevatten van de tekortkoming(en) zodat KOW binnen een redelijke termijn, van twee weken, de gebreken kan oplossen. Indien KOW ook na die termijn duidelijk tekort komt in haar verplichtingen heeft de Klant het recht de overeenkomst per direct op te zeggen.
 3. De in lid 1 en 2 beschreven uitsluitingen komen te vervallen indien er sprake is van opzet vanuit KOW.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor KOW beschikbaar is, en waar de levering van de diensten van afhankelijk is, maar waarover KOW geen feitelijke macht of contractuele nakoming verbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar KOW geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of diensten van KOW die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van KOW, die KOW niet kon voorzien en waar KOW diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt. Indien dit het geval is wordt onderling naar verhouding afgerekend zodat geen der partijen elkaar iets verschuldigd blijft.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Beide partijen zullen alle informatie die zij elkaar hebben verstrekt als vertrouwelijk behandelen. Deze verplichting is tevens van toepassing op hun werknemers en eventuele ingeschakelde derde partijen.
 2. KOW zal geen kennis nemen van gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via de diensten en/of producten van KOW. Indien dit toch noodzakelijk blijkt zal KOW dit overeenkomstig met de Klant schriftelijk afspreken.
 3. Deze verplichtingen blijven ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 16. Privacyverklaring

Wanneer de Klant ervoor kiest gebruik te maken van onze diensten, verstrekt de klant ons persoonsgegevens. Om de Klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang om inzicht te hebben in bepaalde informatie over de producten en/of diensten die wij aan de Klant leveren. Zo zijn wij in staat om alle vragen, meldingen (bijv. een storing bij uw website) en klachten, snel en adequaat op te pakken.

De privacy van de Klant is erg belangrijk voor ons. Daarom doen we er alles aan om de Klant op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door: www.kleineondernemerswebsite.nl/privacybeleid. Indien de Klant niet akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze privacyverklaring, verzoeken wij de Klant geen gebruik te maken van onze diensten.